Partneri projekta

Messe Frankfurt

Messe Frankfurt je najveći evropski organizator sajmova, kongresa i događaja s vlastitim izložbenim prostorom. Grupa zapošljava više od 2.500 ljudi na oko 30 lokacija širom svijeta. Od automobilske industrije do logistike, od tekstila do uređenja domova, od energetske učinkovitosti do sigurnosti – Messe Frankfurtov program sajmova, kongresa i drugih događanja iznimno je šarolik. Kompanija organizuje više od 400 sajmova, kongresa i drugih događaja. Intersec je vodeća međunarodna konferencija Messe Frankfurta za industriju sigurnosti i zaštite.

www.messefrankfurt.com

Hrvatski ceh zaštitara (HCZ)

Više od dvadeset godina u Hrvatskoj egzistira Hrvatski ceh zaštitara, strukovno udruženje čiji je primarni cilj okupljanje i usklađivanje rada i strukovnih interesa zaštitarskih firmi i pojedinaca kojima je sigurnost područje interesa. Ceh promovira, zastupa i štiti zajedničke interese svojih članica pred državnim i drugim tijelima u zemlji i inostranstvu. U tom kontekstu organizira seminare, prezentacije i konferencije, te izdaje preporuke vezane za zaštitarsku djelatnost. Udruženje okuplja firme i kompanije iz oblasti fizičke i tehničke zaštite, bankarsko-novčarske zaštite, projektante, unutrašnje zaštitarske službe i privatne detektive.

www.hcz.hr

Komora za razvoj privatne zaštite u Sloveniji

Najveće udruženje za razvoj privatne zaštite u Sloveniji povezuje sve pravne osobe u sektoru privatne sigurnosti i zaštite lica i imovine. Od 2011. godine udruženje ima status komore, koja reprezentira interese svih strukovnih udruženja u oblasti privatne sigurnosti u Sloveniji i istovremeno je tijelo javne uprave koje daje prijedloge za kreiranje sadržaja profesionalnih standarda, određuje nacionalne strukovne kvalifikacije, priprema programe obuke i stručnog osposobljavanja, predlaže sadržaje standarda u privatnom sektoru sigurnosti i licenci itd. Komora također pruža stručnu pomoć za licenciranje, zastupa interese svojih članova pred državnim tijelima, organizira seminare i konferencije te vrši istraživanje stanja na tržištu privatne sigurnosti u Sloveniji.

www.zrszv.si

Komora za privatno obezbjeđenje Republike Sjeverne Makedonije

Krovna makedonska institucija koja se brine za privatnu sigurnost u toj zemlji osnovana je 2000. godine. Glavni ciljevi Komore su zaštita, promoviranje i unapređivanje stručnosti, profesionalizma te općenito briga za struku. Komora je ovlaštena za obavljanje licenciranja i obuku osoba i poslovnih subjekata koji obavljaju poslove privatne zaštite, izdaje dozvolu za bavljenje ovom djelatnošću te najmanje jednom godišnje organizira provjeru službenika koji nose oružje. Komora također pomaže svim pravnim subjektima u ovom sektoru i zastupa njihove interese, ali i zalaže se da firme koje se bave poslovima privatne zaštite svoje potrebe kanališu kroz aktivnosti Komore. Ona djeluje na području cijele Republike Sjeverne Makedonije kako bi se osiguralo da zaštita ljudi i imovine zaista bude uspješna.

obezbeduvanje.org.mk/

Privredna komora Srbije

Udruženje za privatno obezbeđenje egzistira pri Privrednoj komori Republike Srbije. U svome radu obuhvata oblasti kao što su privatna sigurnost, usluge sistema sigurnosti, istražne djelatnosti i usluge privatnih istražitelja. Udruženje zastupa zajednički interes svih subjekata iz oblasti privatne sigurnosti i privatnih istražitelja u Srbiji, ali i šire, učestvuje u doktrinarnom i normativnom uređenju djelatnosti, inicira donošenje, izmjene i usaglašavanje propisa te promoviše branšu. Udruženje je sastavljeno od četiri grupacije: za fizičko i tehničko obezbjeđenje te za samozaštitnu i detektivsku djelatnost.

www.pks.rs

Rumunska Asocijacija za sigurnosnu tehnologiju A.R.T.S.

A.R.T.S. je osnovan 2003. godine kao profesionalno, nevladino, nepolitičko i neprofitno udruženje, koje okuplja kompanije u industriji sigurnosti. Asocijacija održava veze između svojih članova, javnih institucija i ostalih udruženja i aktera. Njena misija je rast sigurnosnog tržišta. A.R.T.S. zagovara i promoviše prijedloge za donošenje novih propisa u oblasti sigurnosti, posjeduje licencu za pružanje profesionalne obuke i organizator je Rumunskog sajma sigurnosti. A.R.T.S. i njegovi članovi garancija su slobodne i lojalne konkurencije. Stoga poziva sve koje zanima razvoj ovog tržišta da zajedno rade na cilju – umjetnosti sigurnog življenja!

www.arts.org.ro

Komora agencija i unutrašnjih službi za zaštitu ljudi i imovine

Komora agencija i unutrašnjih službi za zaštitu ljudi i imovine – skraćeni naziv KOMORA ZAŠTITARA – osnovana je 20. decembra 2016. Godine. Programski ciljevi Komore su slijedeći: unapređenje djelatnosti zaštite ljudi i imovine, podsticanje saradnje članova Komore radi zajedničkog nastupa u realizaciji projekata, ostvarivanje saradnje sa odgovarajućim pravnim subjektima u zemlji i inozemstvu, okupljanje naučnih i stručnih potencijala zaštitarske struke te uspostavljanje saradnje sa svim nosiocima funkcija zaštite ljudi i imovine u FBiH a posebno sa Federalnim ministarstvom unutrašnjih poslova i Kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova u FBiH.

www.komorazastitara.ba

Nacionalna asocijacija industrijskih sigurnosnih kompanija (NAFTSO)

Nacionalna asocijacija industrijskih sigurnosnih kompanija (NAFTSO) osnovana je 2001. godine kao neprofitno udruženje i obuhvata kompanije koja pružaju sigurnosne usluge. Priznata je kao reprezentativna organizacija poslodavaca u privatnom sektoru sigurnosti u Bugarskoj. Od 2005. NAFTSO je član Konfederacije evropskih sigurnosnih službi CoESS, koja predstavlja privatni sektor sigurnosti na evropskom nivou. Asocijacija je bila domaćin Generalne skupštine CoESS-a i sastanaka njegovih radnih odbora tokom 2008. godine. Bila je organizator više međunarodnih informativnih skupova. Asocijacija je zastupljena i u Ekonomskom i socijalnom vijeću Bugarske i organizator je uspješnih državnih manifestacija u privatnom sektoru sigurnosti. NAFTSO je važan partner više univerziteta i nevladinih organizacija.